HUR FUNGERAR PROVET?
Hydrosenseprovet detekterar legionella-antigen med hjälp av väletablerad lateraflödesteknik. Samma teknik används i många medicinska prov. Provet fungerar precis som ett graviditetstest förutom att det detekterar LpSG1-antigen istället för graviditetsmarkörer. Det fungerar genom att fästa färgindikatorer på legionellaantikroppar som skrivs ut på en cellulosaremsa. Denna typ av prov är en specifik typ av lateralflödestest.
VAD ÄR ETT LATERALFLÖDESTEST? (LFT)
(LFT)-teknik har använts inom medicinsk vetenskap i mer än 30 år och är ett standardtest för hundratals olika användningsområden: bland annat inom medicin, miljö, mat, dryck, veterinärmedicin och drogtester.

LFT

UPPTÄCKER PROVET ALLA LEGIONELLABAKTERIER?
Hydrosenseprovet är specifikt för just Legionella pneumophila SG1. Den här legionellaarten ligger bakom de flesta fall av legionärssjuka och har legat bakom alla kända utbrott av sjukdomen.
NÄR BEHÖVS PROVTAGNING?
Hydrosenseprovet är särskilt användbart i fem situationer:
  1. I vilken miljö som helst utan enkel åtkomst till ett laboratorium. Kritiskt viktiga vattenkällor ligger ofta på avlägsna platser utan enkel tillgång till laboratorieanalys. Möjligheten att prova på plats ger ovärderlig trygghet.
  2. Kontroll efter en desinfektionsbehandling. Ju snabbare det kan bekräftas att behandlingen av ett smittat vattensystem har varit effektiv, desto snabbare kan alla återgå till arbetet.
  3. Kontroll av system där kontrollåtgärderna inte uppfyller kraven. Till exempel att kallvattnet är för varmt, varmvattnet inte är tillräckligt varmt eller att biocidnivåerna är för låga. Systemet kanske inte har infekterats, men en snabb realtidskontroll undanröjer tvivel och mildrar riskerna om en behandling indikeras.
  4. Rutinövervakning av vattensystem. Om ett vattensystem är infekterat kan korrigerande åtgärder vidtas ju snabbare detta kan fastställas. De brittiska L8-riktlinjerna är starkt beroende av riskbedömningsförfarandet, vilket kräver att provningsregler anpassas till specifika förhållanden i vattensystemet.
  5. Identifiering av utbrottskällan. Vid ett utbrott är det viktigt för både folkhälsan och av juridiska skäl att lokalisera källan så tidigt som möjligt. Omedelbar provning kan ge omedelbar detektering och bör utföras som en del av ett stickprovssystem före eventuell desinfektionsbehandling.
BEHÖVER SKYDDSUTRUSTNING ANVÄNDAS VID PROVTAGNING?
Inga särskilda försiktighetsåtgärder behövs. Om vattnet är förorenat bör kontakt undvikas med aerosoler (duschar och spray) från den vattenkällan, men inga faror är förknippade med själva provet.
BEHÖVS NÅGON SÄRSKILD UTRUSTNING VID PROVTAGNING?
All nödvändig utrustning för att utföra provet ingår i den medföljande provsatsen.
BEHÖVS NÅGON SÄRSKILD UTBILDNING FÖR PROVTAGNING?
Nej. Proven är lättanvända och ingen särskild utbildning behövs. På webbsidan finns videoklipp som visar hur olika typer av prov utförs.
VILKA INDUSTRISEKTORER ANVÄNDER SYSTEMET?
Hydrosense kunder kommer från många olika industrisektorer. Tack vare sin användarvänlighet är Hydrosenseprovet förstahandsvalet för företag med avlägset belägna anläggningar, t.ex. inom sjöfart, inklusive kryssningsfartyg och fritidsbåtar, oljeborrning till havs och fjärrbrytning. Hydrosense provsats är särskilt uppskattat i sektorer där det är viktigt att bevara ett gott rykte, t.ex. hotell, läroanstalter, fritidsanläggningar, simbassänger och spaanläggningar, eller där kunder ofta är särskilt utsatta: t.ex. tandläkare, vårdhem och sjukhus. Anställda och allmänheten utsätts för fortsatt risk under de 10–14 dagar som det tar att få resultaten från en laboratorieanalys. Här hittar du mer information om din industri.
VAR TAS ANALYSPROVET?
Vattenprovet tas som ett vanligt vattenprov för laboratorieanalys. Vi har emellertid utvecklat flera olika typer av Hydrosense provsatser för att underlätta provtagning i olika industriella och hushållssituationer.
VAD BETYDER ETT NEGATIVT RESULTAT?

negative result

Ett negativt provresultat betyder att inget LpSG1 detekterades i vattensystemet. Inga ytterligare åtgärder behövs.

VAD BETYDER ETT POSITIVT RESULTAT?

positive result

Ett positivt Hydrosense Legionella-prov betyder att Legionella pneumophila SG 1 (LpSG1) detekterades i vattensystemet. Det innebär att personal och kunder riskerar att smittas av legionärssjuka. Systemet bör rengöras omedelbart.

VAD BEHÖVER GÖRAS VID ETT POSITIVT PROVRESULTAT?

Vi rekommenderar att omedelbart rengöra systemet och sedan kontrollera att rengöringen lyckades. Om provet inte gjordes av ett vattenbehandlingsproffs kan det vara bra att kontakta en. Legionella Control Association kan tillhandahålla kontaktuppgifter till kvalificerade proffs i närheten.

VAD BETYDER ETT SKUGGAT RESULTAT?
Om en stor mängd LpSG1-bakterier detekteras finns det mycket legionella-antigen. Detta ger ett starkare svar, vilket visas som en mörkare linje på provet. Även en svag linje indikerar farliga legionellanivåer och betyder att behandling är nödvändig.
VAD ÄR PROVETS HÅLLBARHETSTID?
Provets hållbarhetstid är 18 månader från tillverkningsdatum. Varje prov har en hållbarhetstid som står skrivet på provet och folieförpackningen. Vi håller register över satsnummer och var prov och kringutrustning säljs. Hydrosense garanterar att prov som säljs till våra distributörer har minst 6 månaders hållbarhet och vanligtvis mycket längre än sår.
ERSÄTTER DET ODLINGSMETODEN (ISO 11731:1998)?

Hydrosenseprovet ersätter inte brittiska överensstämmelseskrav. Om förhållandena i vattensystemet förutsätter laboratorieanalys måste en sådan utföras, även om det tar 10–14 dagar att få ett resultat. Laboratorieanalys görs för att uppfylla överensstämmelsekrav. Hydrosenseprovet är till för riskhantering och kan användas i samband med laboratorieanalys om ett snabbare resultat behövs.

culture detection method

ÖVERENSSTÄMMER HYDROSENSEPROVET MED FÖRORDNINGARNA I UK L8?
Storbritanniens L8-förordningar tillåter att snabb detekteringsteknik används som en del av riskhanteringen för legionella.
HUR HJÄLPER PROVET MED RISKHANTERING OCH FORTSATT ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGEN?
Hydrosenseprovet är ett snabbt detekteringsprov och därmed också ett riskhanteringsverktyg. Hydrosenseprovets snabbhet gör det möjligt att vidta omedelbara åtgärder som kan rädda liv, så den bästa riskhanteringen är att behandla infekterade vattensystem så fort som möjligt.
HAR DET NÅGRA GODKÄNNANDEN ELLER VALIDERINGAR?
Hydrosense innovativa metod har genomgått oberoende validering av både kommersiella- och forskningsinstitutioner världen över, inklusive i Kina. Det nederländska vattenforskningsinstitutet (KWR) jämförde provet med laboratorieodlingar och PCR-metoder och uppgav att Hydrosenseprovet är ett användbart komplement till de instrument som används i daglig hantering av kylvattensystem. De tillade att den är särskilt intressant för övervakning i nödsituationer tack vare sin snabbhet och enkelhet. Se våra tekniska anteckningar för fullständiga rapporter.
HUR FÖRVARAS PROVEN KORREKT?
Proven kan förvaras vid rumstemperatur, företrädesvis under 30 °C, och måste hållas fuktfria. Proven förpackas i en vattentät folieförpackning som inte får manipuleras. Skador på förpackningen betyder att provet kan ha påverkats och inte får användas.
HUR KASSERAS PROV EFTER ANVÄNDNING?
Förbrukade prov kan kasseras i vanlig avfallshantering. Proven innehåller inga farliga ämnen ens vid ett positivt resultat. Vid ett positivt prov är det vattnet som är problemet, men inte provet. Hydrosenseprodukten är avsedd att användas som en del av en övergripande metod för vattenbehandling, hantering och riskreducering. Den får INTE användas som enda metod för riskvärdering av legionellabakterier.